English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2020

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs

Preferencijalne teme PDF Štampa El. pošta


STK1: KOMPONENTE MREŽA
Predsednik: Prof. dr Dragan TASIĆ, Elektronski fakultet Niš

 

1.Savremene konstrukcije komponenti elektrodistributivnih mreža u gradskom i ruralnom području

 

2.Pouzdanost, dijagnostika i strategija održavanja komponenti elektrodistributivnih mreža

 

3.Modelovanje i testiranje komponenti elektrodistributivnih mreža

 

4.Uticaj mrežnih komponenti na životnu sredinu

 

5.Komponente za smart grid (smartgrids)STK 2: KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE I ELEKTROMAGNETNA KOMPATIBILNOST
Predsednik: Prof. dr Vladimir KATIĆ, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad


1.Kvalitet isporučene el. energije (kvalitet napona) – viši harmonici, fliker, propadi napona, skokovi napona, kratki prekidi i drugi poremećaji u napajanju potrošača – uzroci, prostiranje, imunitet, eliminisanje, iskustva

 

2.Uređaji i metode za merenje i monitoring kvaliteta električne energije (dijagnostičke metode, oprema, postupci i sl.)

 

3.Domaća i evropska tehnička regulativa o kvalitetu električne energije (standardizacija, tehnički propisi i postupci)

 

4.Uslovi priključenja nelinearnih potrošača - viši harmonici, fliker, nesimetrija – izvori, prostiranje, uslovi priključivanja, metode eliminisanja

 

5.Uticaj nedovoljnog kvaliteta na rad potrošača (tehnički problemi, energetska efikasnost, pouzdanost, finansijski efekti, odnosi sa potrošačima...)

 

6.Prenaponi i zaštita od prenapona u distributivnim mrežama, elektromagnetna kompatibilnost

 

7.Poremećaji u uzemljenju i kvalitet električne energije

 

8.Priključenje i rad malih elektrana (distribuiranih generatora) i drugih obnovljivih izvora električne energije i kvalitet električne energije (Tehnička preporuka 16 i sl.)


STK 3: UPRAVLJANJE I ZAŠTITA
Predsednik: mr Dušan VUKOTIĆ, EPS Distribucija Beograd


1.Strategije pri zameni SCADA sistema, rekonstrukciji relejne zaštite i uvođenju sistema za nadzor i upravlјanje u transformatorskim stanicama

 

2.Primena energetskih aplikacija u elektrodistributivnim preduzećima

 

3.Automatizacija elektrodistributivnih mreža

 

4.Upravlјanje elektrodistributivnom mrežom u tržišnim uslovima

 

5.Regulacija napona u SN i NN mrežama

 

6.Sigurnosni aspekti pristupa informacijama i njihova razmena

 

7.Primena komunikacionih sistema za potrebe zaštite i upravlјanja

 

8.Uticaj distribuirane proizvodnje na tradicionalne sisteme zaštite i upravlјanja

 

9.Aspekti pouzdanosti zaštite bazirane na standardu IEC 61850

 

10.Analiza pojave kvarova i registrovanih zapisa o kvarovima

 

11.Komunikacione tehnike i protokoli za realizaciju inteligentnih mreža ("Smart Grids" i "Smart Metering")

 

12.Međusobna zavisnost upravlјanja elektrodistributivnim mrežama i komunikacione infrastrukture

 

13.Zahtev za potrebnim informacijama, upravlјanje podacima i dokumentacijomSTK 4: DISTIBUIRANA PROIZVODNJA I EFIKASNO KORIŠĆENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
Predsednik: dr Željko POPOVIĆ, EPS Distribucija, Ogranak ED Subotica


1.Integracija distribuiranih izvora električne energije

 

2.Efikasno korišćenje električne energije

 

3.Upravljanje opterećenjem

 

4.Pametna brojila i sistemi za daljinsko očitavanje i upravljanje brojilima

 


STK 5: PLANIRANJE DISTRIBUTIVNIH SISTEMA
Predsednik:  Prof. dr Aleksandar Janjić, Elektronski fakultet Niš


1.Ravnoteža između različitih kriterijuma pri planiranju distributivne mreže

 

2.Minimalni zahtevi energetske efikasnosti pri planiranju

 

3.Upravljanje životnim ciklusom opreme u uslovima neizvesnosti

 

4.Optimizacija distributivne infrastrukture za novi tip potrošačaSTK 6: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE I DEREGULACIJA
Predsednik: dr Nenad KATIĆ, Schneider Electric DMS NS, Novi Sad


1.Otvaranje tržišta električne energije i deregulacija elektroprivrede u regionu

 

2.Metodologije regulacije i iskustva u primeni

 

3.Mehanizmi i iskustva u radu tržišta električne energije, novi snabdevači i iskustva ugovaranja isporuke sa potrošačima

 

4.Smart Grid rešenja u uslovima konkurencije na otvorenom tržištu

 

 

Mobilna aplikacija QR kod

CIRED Srbija 
mobilna aplikacija


prijava_radova

SPONSORI 12.savetovanja

Zlatni sponzori:
© 2021 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.